Rregullat

  • Nuk ka shumë llogari
  • Asnjë përdorim i robotëve
  • Asnjë spam në komunitet
  • Asnjë gjuhë urrejtëse në komunitet
  • Vetëm përgjigjet serioze të sondazhit
  • Nuk ka shpejtësi në sondazhe
  • Asnjë manipulim i sistemit në rast të një defekti
  • Asnjë mashtrim ose përpjekje piraterie

Ebuno kanë të drejtë të bllokojnë llogarinë e përdoruesit nëse nuk ndiqen rregullat

Made me në Stokholm © 2020 Ebuno AB