Kushtet dhe kushtet për anëtarësimin në Ebuno


Për të qenë në gjendje të përdorni Ebuno, ju lutemi pranoni termat dhe kushtet tonaEbuno Ebuno AB

Politika e privatësisë tonë.

Ebuno AB, një kompani suedeze me numër të organizatës së kompanisë 559183-6027 (“Ebuno","we","tonë"Ose"us”), Është përgjegjës për përpunimin e të dhënave tuaja personale siç përshkruhet më poshtë. Kjo politikë e privatësisë ju shqetëson juve që regjistroni një llogari dhe bëheni një përdorues i Ebuno.

Ne kujdesemi dhe vlerësojmë privatësinë tuaj. Përmes kësaj politike të privatësisë, ne dëshirojmë t'ju ofrojmë informacion se si i përpunojmë të dhënat tuaja personale, si dhe çfarë të drejtash keni në lidhje me përpunimin tonë të të dhënave tuaja personale.

Ne përpunojmë të dhënat tuaja personale për qëllimet e mëposhtme të përgjithshme:

Më poshtë mund të lexoni më shumë rreth mënyrës se si ne përpunojmë të dhënat tuaja personale. Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me përpunimin tonë të të dhënave tuaja personale, ose nëse dëshironi të ushtroni ndonjë nga të drejtat tuaja sipas legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave, ju lutemi na kontaktoni përmes adresës sonë të emailit [email mbrojtur] ose na telefononi + 46 (0) 73 143 8750 . Adresa jonë postare është Drottvägen 5, 18264 Djursholm, Suedi.  

Më poshtë mund të gjeni informacione më të hollësishme për temat vijuese: 

Nga i mbledhim të dhënat tuaja personale dhe a kërkohet që të na jepni të dhëna personale? 2

Kush mund të ketë qasje në të dhënat tuaja personale dhe pse? 2

Ku përpunohen të dhënat tuaja personale? 2

Çfarë të drejtash keni në lidhje me përpunimin tonë të të dhënave tuaja personale? 3

Përshkrimi i hollësishëm se si i përpunojmë të dhënat tuaja personale 4

Nëse regjistroni një llogari dhe bëheni përdorues i Ebuno 4

Nëse merrni pjesë në sondazhe dhe / ose lojëra ne ju ofrojmë 5

Nëse bashkëveproni me ne në mediat sociale 7

Aktivitete të tjera përpunuese 8

Vlerësimet e balancimit të interesave 9

Nga i mbledhim të dhënat tuaja personale dhe a kërkohet që të na jepni të dhëna personale?

Ne mbledhim të dhënat tuaja personale direkt nga ju, për shembull kur regjistroni një llogari dhe u përgjigjeni pyetjeve tona të profilizimit.

Në disa nga pyetjet tona të profilizimit ju mund të zgjidhni të ndani të dhëna personale të ndjeshme (p.sh. të dhëna për shëndetin tuaj) me ne. Përgjigjja e këtyre pyetjeve është fakultative dhe ne do të përpunojmë të dhënat që ndani me ne vetëm nëse jepni qartë pëlqim .  

Në përgjithësi, ju jeni të lirë të zgjidhni nëse doni të na jepni të dhënat tuaja personale. Sidoqoftë është në disa raste e nevojshme që ju të na jepni të dhëna personale, p.sh. të regjistroni një llogari. Se cilat të dhëna të sakta personale ne kërkojmë nga ju mund të gjenden në tabelat më poshtë në lidhje me bazat ligjore "përmbushja e kontratës" dhe "detyrimi ligjor". Të dhënat që ne kërkojmë nga ju nuk janë kurrë të dhëna të ndjeshme.

Nëse nuk na siguroni disa të dhëna personale të kërkuara, nuk do të jeni në gjendje të merrni pjesë në sondazhet ose lojërat që ne ofrojmë ose krijoni dhe përdorni një llogari. Për më tepër, ne nuk do të jemi në gjendje të pajtohemi me ligjin për kontabilitetin dhe kontabilitetin dhe të trajtojë pretendimet e mundshme ligjore.  

Kush mund të ketë qasje në të dhënat tuaja personale dhe pse?

Të dhënat tuaja personale përpunohen kryesisht nga ne në Ebuno. Sidoqoftë, në raste të caktuara, ne ndajmë të dhënat tuaja personale me palë të treta në përputhje me më poshtë.

Nëse doni të dini më shumë rreth kujt i ndajmë të dhënat tuaja personale, mos ngurroni të na kontaktoni. Detajet tona të kontaktit mund të gjenden në fillim të kësaj politike të privatësisë.

Pavarësisht qëllimit për përpunimin tonë të të dhënave tuaja personale, ne do t'i ndajmë të dhënat tuaja personale me IT-furnitorët tanë të cilët do t'i përpunojnë ato në emrin tonë dhe në udhëzimet tona në mënyrë që të sigurojnë operacione të mira dhe të sigurta të TI-së. Ne i ndajmë të dhënat tuaja personale me IT-furnitorët tanë nëse është e nevojshme në mënyrë që ata të përmbushin detyrimet e tyre ndaj nesh sipas kontratës që ne kemi me ta.

Nëse merrni pjesë në sondazhe

Ku përpunohen të dhënat tuaja personale?

Ne, si dhe përpunuesit tanë, kryesisht përpunojmë të dhënat tuaja personale brenda BE / EEA. Kur përpunojmë të dhënat tuaja personale jashtë BE / EEA, ne e bëjmë këtë sepse partneri ynë, i cili na ndihmon të përputhim profilin tuaj me sondazhet që ju i shihni interesante dhe të rëndësishme, do të ruajë të dhënat tuaja personale jashtë BE / EEA.

Kur transferojmë të dhënat tuaja personale jashtë BE / EEA, ne e bëjmë këtë bazuar në një vendim të Komisionit, klauzola standarde kontraktuale ose Mburoja e Privatësisë.

Nëse doni të dini më shumë rreth kujt i ndajmë të dhënat tuaja personale, mos ngurroni të na kontaktoni. Detajet tona të kontaktit mund të gjenden në fillim të kësaj politike të privatësisë.

Çfarë të drejtash keni në lidhje me përpunimin tonë të të dhënave tuaja personale?

Sipas legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e të dhënave, në varësi të rrethanave, ju keni të drejtë për një numër të të drejtave të ndryshme të përcaktuara më poshtë.

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këto të drejta ose nëse doni të përdorni ndonjë nga të drejtat tuaja, ju jeni të mirëpritur të na kontaktoni. Detajet tona të kontaktit mund të gjenden në fillim të kësaj politike të privatësisë.

E drejta për informacion dhe qasje

Ju keni të drejtë të merrni një vërtetim nëse ne përpunojmë të dhënat tuaja personale. Nëse ne përpunojmë të dhënat tuaja personale, ju gjithashtu keni të drejtë të merrni informacion në lidhje me mënyrën se si ne përpunojmë të dhënat personale  për të marrë një kopje të të dhënave tuaja personale.

E drejta e ndreqjes

Ju keni të drejtë të keni të dhënat e pasakta personale të korrigjuara dhe për të pasur të dhënat personale jo të plota të plotësuara.

E drejta për fshirje ("e drejta për t'u harruar") dhe kufizimi i përpunimit

Ju keni të drejtë të të fshihen të dhënat tuaja personale në raste të caktuara. Ky është rasti p.sh. kur të dhënat personale nuk janë më të nevojshme për qëllimet për të cilat janë mbledhur ose përpunuar ndryshe dhe kur ne përpunojmë të dhënat tuaja personale në bazë të interesit tonë të ligjshëm dhe ne i gjejmë, pas kundërshtimit tuaj (shih më poshtë në E drejta për të kundërshtuar), që ne nuk kemi një interes mbizotërues për të vazhduar ta përpunojmë atë.

Ju gjithashtu keni të drejtë të kërkoni që ne kufizojnë përpunimin tonë të të dhënave tuaja personale. Për shembull, kur vini në dyshim saktësinë e të dhënave personale, kur keni kundërshtuar përpunimin tonë të të dhënave tuaja personale bazuar në interesin tonë të ligjshëm, ose kur përpunimi është i paligjshëm, dhe ju kundërshtoni fshirjen e të dhënave tuaja personale dhe në vend të kësaj dëshironi ne për të kufizuar përpunimin tonë.

E drejta për transportueshmëri të të dhënave

Në raste të caktuara, ju keni të drejtë të pajiseni me të dhëna të tilla personale (në lidhje me ju) që na keni dhënë, në një format të strukturuar, të përdorur zakonisht dhe të lexueshëm nga makina. Ju gjithashtu keni të drejtë që në raste të caktuara të keni të dhëna të tilla personale të transferuara në një kontrollues tjetër, ku teknikisht është e mundur.

E drejta për të kundërshtuar

Ju keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin tonë të të dhënave tuaja personale nëse i përdorim ato për të qëllimet e marketingut.

Ju gjithashtu keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin tonë të të dhënave tuaja personale kur përpunimi bazohet në bazën ligjore "Interes i ligjshëm". Situatat kur ne e bazojmë përpunimin tonë në interesin tonë të ligjshëm përcaktohen në grafikët më poshtë dhe ju mund të lexoni më shumë rreth vlerësimeve tona të balancimit të interesit në fund të kësaj politike të privatësisë. Në disa raste, ne mund të vazhdojmë të përpunojmë të dhënat tuaja personale edhe nëse keni kundërshtuar përpunimin tonë. Kjo mund të ndodhë nëse mund të tregojmë arsye bindëse legjitime për përpunimin që tejkalojnë interesat tuaja ose nëse ka për qëllim krijimin, ushtrimin ose mbrojtjen nga pretendimet ligjore.

E drejta për të tërhequr pëlqimin

Ju keni të drejtë të tërhiqni një pëlqim të dhënë në çdo kohë. Tërheqja nuk do të ndikojë në ligjshmërinë e përpunimit bazuar në pëlqimin tuaj para tërheqjes.

E drejta për të paraqitur një ankesë tek një autoritet mbikëqyrës

Ju keni të drejtë të të paraqesë një ankesë tek një autoritet mbikëqyrës në lidhje me përpunimin tonë të të dhënave tuaja personale.

Një ankesë e tillë mund të paraqitet pranë autoritetit në shtetin anëtar të BE / EEA ku jetoni, punoni ose kur ka ndodhur shkelja e pretenduar e legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e të dhënave. Në Suedi, autoriteti mbikëqyrës është Autoriteti Suedez për Mbrojtjen e të Dhënave.

Përshkrimi i hollësishëm se si ne përpunojmë të dhënat tuaja personale

Grafiku më poshtë përshkruan në detaje pse përpunojmë të dhënat tuaja personale, cilat të dhëna personale ne përpunojmë, bazën e ligjshme për përpunimin dhe për sa kohë ne përpunojmë të dhënat tuaja personale.

Nëse regjistroni një llogari dhe bëheni përdorues i Ebuno

Për të administruar llogarinë tuaj

Çfarë përpunimi kryejmë

Çfarë të dhënash personale përpunojmë

Baza jonë e ligjshme për përpunimin

 • Për të krijuar dhe mundësuar që të përdorni në mënyrë të sigurt llogarinë tuaj, përfshirë komunikimin me ju në lidhje me llogarinë tuaj
 • Për t'ju dhënë përfitimet e të pasurit një llogari, duke përfshirë p.sh. ju lejon të menaxhoni cilësimet tuaja dhe të keni qasje në historikun tuaj të sondazhit
 • Për të ndjekur pikët që merrni nga sondazhe të ndryshme të përfunduara
 • Për të llogaritur renditjen tuaj në krahasim me përdoruesit e tjerë të Ebuno bazuar në pikët tuaja

Informacioni që na jepni, p.sh .:

 • Emër
 • Informacioni i kontaktit (email)
 • Kodi postar dhe qyteti
 • Gjini
 • Data e lindjes
 • Numri i sondazheve që keni përfunduar dhe pikëve që keni mbledhur
 • Informacione të tjera që ju vendosni të na jepni, të tilla si adresa e rrugës dhe numri i telefonit

Ekzekutimi i kontratës

Përpunimi është i nevojshëm që ne të përmbushim kontratën në lidhje me regjistrimin tuaj në Ebuno.

Interesi legjitim

Nuk është e nevojshme që ju të na jepni informacion në lidhje me adresën tuaj të rrugës dhe numrin e telefonit për të përmbushur ndonjë kontratë. Në vend të kësaj, ky informacion përpunohet në bazë të interesit tonë të ligjshëm për të përpunuar të dhënat tuaja personale në mënyrë që të administroni llogarinë tuaj.

 • Për të mbajtur shënim kur e keni referuar një mik te Ebuno dhe sa pikë ata kanë mbledhur në mënyrë që t'ju shpërblejnë me pikë shtesë
 • Pikët që mbledh
 • Emri i mikut që ju keni referuar
 • Numri i pikëve që ka pretenduar shoku yt

Interesi legjitim

Interesi ynë i ligjshëm për të përpunuar të dhënat tuaja personale për t'ju shpërblyer me pikët shtesë për rekrutimin e një prej miqve tuaj në Ebuno.

Nëse jeni shoku i referuar dhe regjistroni një llogari, ne do të përpunojmë të dhënat tuaja personale bazuar në performancën e kontratës, ju lutem shikoni më lart.

Periudha e ruajtjes: Ne do të ruajmë të dhënat tuaja personale derisa të zgjidhni të fshini llogarinë tuaj në Ebuno ose derisa të jeni joaktiv për 3 vjet.

Për të administruar profilin tuaj

Çfarë përpunimi kryejmë

Çfarë të dhënash personale përpunojmë

Baza jonë e ligjshme për përpunimin

 • Për t'ju bërë pyetje në mënyrë që të krijoni një profil për ju që mund të përputhet me sondazhet përkatëse
 • Për t'ju dhënë sondazhe që përputhen me interesat dhe personalitetin tuaj
 • Për të ndjekur pyetjet që ju përgjigjeni në mënyrë që t'ju shpërblejmë me pikë shtesë

Vini re se është fakultative t'u përgjigjeni këtyre pyetjeve dhe se ju zgjidhni se çfarë informacioni dëshironi të ndani me ne.

Informacioni që na jepni, p.sh .:

 • Informacion në lidhje me familjen tuaj, arsimin dhe profesionin, makinën, ushqimin dhe pijet, hobi dhe interesat, elektronikën, lojërat kompjuterike dhe video, mediat, udhëtimet dhe në cilat sondazhe kërkimore jeni të gatshëm të merrni pjesë
 • Informacion në lidhje me përkatësinë tuaj etnike, pirjen e duhanit dhe zakonet e duhanit, kujdesin shëndetësor dhe fëmijët eventualë

Interesi legjitim

Interesi ynë i ligjshëm për të përpunuar të dhënat tuaja personale që ju vendosni të na jepni për të qenë në gjendje të krijojmë dhe administrojmë profilin tuaj.

Pëlqimi i qartë

Informacioni i ndjeshëm do të përpunohet bazuar në pëlqimin tuaj të qartë. Ju mund ta tërhiqni pëlqimin e tillë në çdo kohë. Ju gjithashtu mund të ndryshoni disa nga përgjigjet që i keni dhënë "Unë preferoj të mos e deklaroj këtë".

Periudha e ruajtjes: Ne do të ruajmë të dhënat tuaja personale derisa të zgjidhni të fshini llogarinë tuaj, derisa të jeni joaktiv për 3 vjet ose derisa të ndryshoni përgjigjet tuaja në "Unë preferoj të mos e deklaroj këtë". Ne do të ndalojmë ruajtjen e të dhënave tuaja personale të ndjeshme menjëherë nëse tërheqni pëlqimin tuaj.

Nëse merrni pjesë në sondazhet dhe / ose lojërat që ne ofrojmë

Për të mundësuar që profili juaj të përputhet me sondazhet përkatëse

Çfarë përpunimi kryejmë

Çfarë të dhënash personale përpunojmë

Baza jonë e ligjshme për përpunimin

 • Për të mundësuar që profili juaj të përputhet me sondazhet që ju duken të rëndësishme dhe interesante, ne ndajmë informacione me partnerët tanë
 • Partneri ynë përputh profilin tuaj me kompanitë që kanë sondazhe si brenda BE ashtu edhe jashtë BE

Informacioni që na jepni, p.sh .:

 • Emër
 • Informacioni i kontaktit (email)
 • Kodi postar dhe qyteti
 • Gjini
 • Data e lindjes
 • Numri i sondazheve që keni përfunduar dhe pikëve që keni mbledhur
 • Informacione të tjera që ju vendosni të na jepni, të tilla si adresa e rrugës dhe numri i telefonit
 • Informacione të tjera nga pyetjet e profilizimit që keni zgjedhur të përgjigjeni

Interesi legjitim

Interesi ynë i ligjshëm për të përpunuar të dhënat tuaja personale për të bërë të mundur që profili juaj të përputhet me sondazhet që ju i shihni të rëndësishme dhe interesante.

Pëlqimi i qartë

Informacioni i ndjeshëm do të përpunohet bazuar në pëlqimin tuaj të qartë. Ju mund ta tërhiqni pëlqimin e tillë në çdo kohë. Ju gjithashtu mund të ndryshoni disa nga përgjigjet që i keni dhënë "Unë preferoj të mos e deklaroj këtë".

Periudha e ruajtjes: Ne do të përpunojmë të dhënat tuaja personale derisa të bëhet përputhja. Ne do të ndalojmë ruajtjen e të dhënave tuaja personale të ndjeshme menjëherë kur të tërhiqni pëlqimin tuaj ose të ndryshoni përgjigjet tuaja në "Unë preferoj të mos e deklaroj këtë".

Për të siguruar sondazhe

Çfarë përpunimi kryejmë

Çfarë të dhënash personale përpunojmë

Baza jonë e ligjshme për përpunimin

 • Për t'ju siguruar sondazhe në të cilat mund të merrni pjesë
 • Për t'ju dhënë pikë për çdo sondazh në të cilin merrni pjesë

Vini re se ne ju ofrojmë mundësinë që të merrni pjesë në sondazhe, por sondazhet aktuale menaxhohen nga palë të treta. Nëse vendosni të tregoni emrin tuaj ose ndonjë informacion tjetër për veten tuaj në një sondazh, kompania e sondazhit mund të jetë në gjendje t'i lidhë përgjigjet tuaja me ju si një person. Në raste të tilla, kompania e sondazhit do të bëhet një kontrollues. Nëse doni të dini më shumë se si i përpunojnë të dhënat tuaja, mund të kontaktoni me kompaninë përkatëse.

Informacioni që na jepni, p.sh .:

 • Emër
 • Informacioni i kontaktit (email)
 • Kodi postar dhe qyteti
 • Gjini
 • Data e lindjes
 • Informacione të tjera që ju vendosni të na jepni, të tilla si adresa e rrugës dhe numri i telefonit
 • Numri i sondazheve që keni përfunduar dhe pikëve që keni mbledhur
 • Informacioni që na keni dhënë përmes profilit tuaj

Interesi legjitim

Interesi ynë i ligjshëm për të përpunuar të dhënat tuaja personale për t'ju siguruar sondazhe në të cilat mund të merrni pjesë.

Periudha e ruajtjes: Ne do të përpunojmë të dhënat tuaja personale derisa të përfundojë sondazhi.

Për të siguruar lojëra

Çfarë përpunimi kryejmë

Çfarë të dhënash personale përpunojmë

Baza jonë e ligjshme për përpunimin

 • Për t'ju siguruar lojëra që mund të luani
 • Për të llogaritur pikët tuaja pas çdo ndeshjeje fitoni ose humbni
 • Për të llogaritur renditjen tuaj krahasuar me lojtarët e tjerë

Informacioni që na jepni, p.sh .:

 • Emër
 • Numri i pikëve që keni mbledhur
 • Numri i pikëve që fitoni ose humbni kur luani lojërat

Interesi legjitim

Interesi ynë i ligjshëm për të përpunuar të dhënat tuaja personale për t'ju lejuar të luani lojëra që ju ofrojmë, të keni mundësinë të fitoni pikë shtesë dhe të shihni se si renditeni në krahasim me përdoruesit e tjerë.

Periudha e ruajtjes: Ne do të ruajmë të dhënat tuaja personale derisa të zgjidhni të fshini llogarinë tuaj ose derisa të jeni joaktiv për 3 vjet.

Të administroni tërheqjen e pikëve tuaja në këmbim të kartave dhuratë

Çfarë përpunimi kryejmë

Çfarë të dhënash personale përpunojmë

Baza jonë e ligjshme për përpunimin

 • Për t'i kthyer pikët që keni marrë në karta dhuratë
 • Për t'ju dërguar kartën e dhuratës

Informacioni që na jepni, p.sh .:

 • Emër
 • Informacioni i kontaktit (email)
 • Numri i sondazheve që keni përfunduar dhe pikëve që keni mbledhur
 • Informacion në lidhje me atë kartelë dhuratë që zgjidhni

Ekzekutimi i kontratës

Përpunimi është i nevojshëm që ne të përmbushim kontratën në lidhje me anëtarësimin tuaj në Ebuno që do të thotë që ju të merrni pikë që mund të tërhiqen si karta dhuratë në këmbim të pjesëmarrjes në sondazhe.  

Periudha e ruajtjes: Ne do të përpunojmë të dhënat tuaja personale derisa të finalizohet tërheqja.

Të administroni tërheqjen e pikëve tuaja në këmbim të parave të PayPal

Çfarë përpunimi kryejmë

Çfarë të dhënash personale përpunojmë

Baza jonë e ligjshme për përpunimin

 • Për t'i kthyer pikët që keni marrë në para të PayPal
 • Për t'ju dërguar shpërblimin PayPal

Vini re se për t'i kthyer pikët tuaja në para të PayPal ne ndajmë të dhënat tuaja personale me PayPal. Nëse doni më shumë informacion se si PayPal përpunon të dhënat tuaja, mund të kontaktoni PayPal.

Informacioni që na jepni, p.sh .:

 • Emër
 • Informacioni i kontaktit (email)
 • Numri i sondazheve që keni përfunduar dhe pikëve që keni mbledhur
 • Informacion në lidhje me atë kartelë dhuratë që zgjidhni

Ekzekutimi i kontratës

Përpunimi është i nevojshëm që ne të përmbushim kontratën në lidhje me anëtarësimin tuaj në Ebuno që do të thotë që ju të merrni pikë që mund të tërhiqen si para të PayPal në këmbim të pjesëmarrjes në sondazhe.  

Periudha e ruajtjes: Ne do të ruajmë të dhënat tuaja personale derisa të finalizohet tërheqja.

Nëse bashkëveproni me ne në Mediat sociale

Për të komunikuar me ju në rrjetet sociale

Çfarë përpunimi kryejmë

Çfarë të dhënash personale përpunojmë

Baza jonë e ligjshme për përpunimin

 • Për të komunikuar me ju në llogarinë tonë të mediave sociale (Facebook), p.sh. nëse komunikoni me ne në faqen tonë
 • Informacion nga profili juaj në mediat sociale në fjalë (emri i përdoruesit dhe çdo foto që keni zgjedhur për llogarinë tuaj)
 • Informacion të cilin ju e ofroni në faqen tonë

Interesi legjitim

Interesi ynë i ligjshëm për të përpunuar të dhënat tuaja personale për të komunikuar me ju në platformën tonë të mediave sociale.

Periudha e ruajtjes: Të dhënat tuaja personale do të hiqen nëse na kërkoni t'i heqim ato ose nëse ju vetë e fshini përmbajtjen, por përndryshe do t'i ruajmë të dhënat personale në platformën e mediave sociale deri në një njoftim tjetër.

Aktivitete të tjera përpunuese

Për të siguruar shërbimin ndaj klientit

Çfarë përpunimi kryejmë

Çfarë të dhënash personale përpunojmë

Baza jonë e ligjshme për përpunimin

 • Përgjigjuni dhe administroni çështje të shërbimit ndaj klientit

 • Emër
 • Informacioni i kontaktit që jepni në kontaktin tonë
 • Informacione të tjera që ju jepni në lidhje me çështjen, p.sh. një problem me një funksion

Interesi legjitim

Interesi ynë legjitim për të përpunuar të dhënat tuaja personale për t'iu përgjigjur dhe administruar çështje të shërbimit të klientit.

Periudha e ruajtjes: Ne do të ruajmë të dhënat tuaja personale për një periudhë 2 vjeçare pasi çështja e shërbimit ndaj klientit të jetë zgjidhur.

Për të përmirësuar shërbimet tona

Çfarë përpunimi kryejmë

Çfarë të dhënash personale përpunojmë

Baza jonë e ligjshme për përpunimin

 • Për të përmirësuar shërbimet tona dhe funksionet e faqes në internet bazuar në reagimet tuaja

Informacioni që na jepni, p.sh .:

 • Emër
 • Detajet e kontaktit (e-mail)
 • Informacione të tjera që na ofroni kur na dërgoni reagime

Interesi legjitim

Interesi ynë i ligjshëm për të përpunuar të dhënat tuaja personale për të trajtuar reagimet tuaja dhe për të përmirësuar shërbimet tona.

Periudha e ruajtjes: Ne do të ruajmë të dhënat tuaja personale për një periudhë 2 vjeçare.  

Për të trajtuar çdo pretendim dhe të drejtë

Çfarë përpunimi kryejmë

Çfarë të dhënash personale përpunojmë

Baza jonë e ligjshme për përpunimin

 • Trajtoni të drejtat e konsumatorit siç është e drejta juaj për të bërë ankesa
 • Mbrohemi nga pretendimet dhe ankesat
 • Filloni çdo pretendim
 • Emër
 • Detajet e kontaktit që keni zgjedhur të përdorni, p.sh. adresa e emailit dhe / ose numri i telefonit
 • Informacion nga komunikimi ynë me ju në lidhje me pretendimin, p.sh. informacion në lidhje me rezervimin përkatës ose informacion në lidhje me qëndrimin tuaj

Detyrimi juridik

Përpunimi është i nevojshëm për të qenë në përputhje me detyrimet ligjore të cilave ne i nënshtrohemi, dmth. Të jemi në përputhje me një detyrim ligjor të cilit i nënshtrohemi. 

Interesi legjitim

Interesi ynë legjitim për të përpunuar të dhënat tuaja personale për t'u mbrojtur nga një kërkesë e mundshme ligjore dhe për të iniciuar ndonjë pretendim.

Periudha e ruajtjes: Ne do të ruajmë të dhënat tuaja personale derisa të kemi përpunuar ankesën, derisa të kemi trajtuar të drejtën ose për kohëzgjatjen e mosmarrëveshjes.

Të pajtohet me legjislacionin për kontabilitetin dhe kontabilitetin

Çfarë përpunimi kryejmë

Çfarë të dhënash personale përpunojmë

Baza jonë e ligjshme për përpunimin

 • Ruani informacionin në kontabilitet dhe kontabilitet  
 • Emër
 • Histori në lidhje me tërheqjet dhe pagesat e bëra
 • Informacion tjetër që përbën regjistrime të kontabilitetit

Detyrimi juridik

Përpunimi është i domosdoshëm për të qenë në përputhje me detyrimet ligjore të cilave ne i nënshtrohemi, dmth. Kontabiliteti dhe legjislacioni kontabël.

Periudha e ruajtjes: Ne do të ruajmë të dhënat tuaja personale deri dhe duke përfshirë vitin e shtatë pas përfundimit të vitit kalendarik për vitin fiskal me të cilin lidhen të dhënat personale.

Vlerësimet e balancimit të interesave

Siç pohojmë më lart, për disa qëllime, ne përpunojmë të dhënat tuaja personale bazuar në "interesin tonë të ligjshëm". Duke kryer një vlerësim të balancimit të interesave në lidhje me përpunimin tonë të të dhënave tuaja personale, ne kemi konkluduar se interesi ynë i ligjshëm për përpunimin tejkalon interesat ose të drejtat tuaja që kërkojnë mbrojtjen e të dhënave tuaja personale.

Nëse dëshironi më shumë informacion në lidhje me vlerësimet tona të balancimit të interesave, mos hezitoni të na kontaktoni. Detajet tona të kontaktit mund të gjenden në fillim të kësaj politike të privatësisë.

Kjo politikë e privatësisë është themeluar nga Ebuno AB në 2020-01-10.

 /

Lidhur me CINT & Ebuno


Kushtet dhe kushtet për anëtarësimin në panel, pjesëmarrjen në sondazh dhe përdorimin e shërbimeve

Data e hyrjes në fuqi: 28 shkurt 2018

Rishikuar së fundmi: 28 shkurt 2018

Përkufizimet

Kur përdoren në këto Terma, termat dhe shprehjet e mëposhtme do të kenë kuptimet e mëposhtme.

"Paneli aktiv”I referohet një Anëtari të Panelit që ka: (a) marrë pjesë në një Sondazh, (b) një Program tjetër Kërkimor; ose (c) pjesë të tjera të Shërbimit, të paktën, një herë gjatë dymbëdhjetë (12) muajve të fundit; ose (d) azhurnoi profilin e tij / saj ose informacionin e anëtarit të paktën një herë në dymbëdhjetë (12) muajt e fundit.

"Shërbimi i Ndjekjes së Kërkimeve të Tregut”I referohet një Shërbimi të pranuar nga një Përdorues që mund të gjurmojë sjelljen në internet të një Përdoruesi të tillë, të tilla si faqet e internetit të aksesuara nga Përdoruesi dhe fushatat në internet të ekspozuara ndaj Përdoruesit për qëllime të hulumtimit të tregut, përfshirë kërkimin për ndjekjen e reklamave.

"Ligji në fuqi”I referohet ligjeve dhe rregulloreve të zbatueshme kombëtare dhe / ose lokale.

"klient”I referohet klientëve tanë të cilëve Ne u ofrojmë shërbime.

"Përmbajtja”I referohet informacionit në sitin tonë, në një sit të sondazhit, në një faqe të panelit ose në një faqe partnere.

"Panel”I referohet një grupi individësh të cilët kanë rënë dakord të ftohen dhe marrin pjesë në studime të hulumtimit të tregut, programe të tjera kërkimore ose pjesë të tjera të shërbimeve për hulumtimin e tregut.

"Anëtar i panelit”I referohet një anëtari të një Paneli.

"Pronari i panelit”I referohet pronarit të një Paneli dhe një faqe të Panelit për të cilin jeni Anëtar i Panelit.

"Faqja e panelit”I referohet një faqe në internet ku individët mund të regjistrohen për tu bërë Anëtarë të Panelit.

"partner”I referohet një prej partnerëve tanë, përfshirë pronarët e panelit dhe partnerë të tjerë.

"Faqja e partnerit”I referohet një faqe në internet që operohet nga një nga Partnerët tanë.

"pjesëmarrës”I referohet një individi, i cili nuk është anëtar i panelit, i drejtuar në një sondazh, program tjetër kërkimor ose pjesë të tjera të shërbimeve nga një prej partnerëve tanë.

"Të dhëna personale”Nënkupton çdo informacion që ka të bëjë me një person fizik të identifikuar ose të identifikueshëm (“Subjekti i të dhënave”); një person fizik i identifikueshëm është ai që mund të identifikohet ose gjurmohet, drejtpërdrejt ose indirekt, veçanërisht duke iu referuar një identifikuesi qoftë vetëm ose kur kombinohet me informacione të tjera personale ose identifikuese. Të dhënat personale mund të përfshijnë informacione të tilla si emri, numri i sigurimeve shoqërore, data dhe vendi i lindjes, mbiemri i vajzërisë së nënës, të dhënat biometrike, fotografitë, regjistrimi i zërit ose videos dhe informacione të tjera që janë të lidhura ose të lidhura me një individ, të tilla si mjekësore, arsimore , informacioni financiar dhe i punësimit. (SHENIM: Të dhënat personale mund të referohen gjithashtu si Informacione të Identifikueshme Personale ose PII.)

"Programi i Kërkimit”I referohet mundësisë së hulumtimit përveç një Ankete.

"Përmbajtja e kufizuar”I referohet informacionit konfidencial dhe / ose pronësor, materialeve, produkteve dhe përmbajtjes që i përkasin Neve dhe / ose një Pronari të Panelit, një Pronari të Sondazhit, një Klienti, një Partner dhe / ose një licensuesi.

"Shërbime”I referohet shërbimit të ofruar nga Ne që ju lejon Ju, si Anëtar i Panelit ose Pjesëmarrës, të merrni pjesë në (a) një Panel ose një Sondazh, (b) një program tjetër kërkimor, ose (c) ndonjë shërbim tjetër të ofruar nga Ne dhe të përdorura nga Ju, siç është një Shërbim Ndjekja e Kërkimit të Tregut.

"Parashtresat”I referohet të gjitha komenteve, reagimeve, sugjerimeve, ideve dhe informacioneve të tjera që ju paraqisni ose Ne mbledhim kur ju merrni pjesë në një panel, i përgjigjeni një studimi ose një programi tjetër kërkimor ose përdorni një shërbim.

"Pronari i sondazhit”I referohet pronarit të një Sondazhi, i cili zakonisht është një Klient.

"Vendi i studimit”I referohet faqes në internet ku ju përgjigjeni dhe plotësoni një Sondazh.

"Sondazhet”I referohet sondazheve të hulumtimit të tregut të vëna në dispozicion nga Ne për Ju.

"Uebsajtet e palëve të treta”I referohet faqeve të internetit të mirëmbajtura dhe / ose të operuara nga palë të treta.

"Përdorues”Ju referohet Juve si një individ kur përdorni Shërbimin.

"Përmbajtja e përdoruesit”I referohet të gjithë përmbajtjes, materialeve, informacioneve dhe komenteve që përdorni, ngarkoni, postoni ose dërgoni ose Ne mbledhim kur përdorni Shërbimin, përfshirë informacionin e marrë përmes Shërbimit të Ndjekjes së Ad, siç janë të dhënat e modelit të përdorimit të Internetit.

"ju","vetë","Juaj"Dhe"Yti”Ju referoheni si individ.

"We","Us","Misioni"Dhe"rrip”Referojuni subjektit suedez Cint AB reg. jo 556559-8769.

1. Zbatueshmëria; Marrëveshje

Këto Kushte dhe Kushte (këtu e tutje "Kushtet”) Aplikoni përveç çdo marrëveshje me Pronarin e Panelit të Panelit, të cilit ju jeni Anëtar i Panelit, si dhe çdo kusht specifik, i cili mund të aplikojë për një Sondazh, Program tjetër Kërkimor ose Shërbim tjetër. Këto Kushte nuk do të zbatohen në masën që ato janë në kundërshtim me kushtet e një marrëveshje midis jush dhe një pronari të panelit ose me kushte specifike të siguruara nga pronari i panelit ose klienti si kusht për pjesëmarrjen tuaj në një studim ose një program tjetër kërkimor, me kusht , megjithatë, që kushte të tilla të tjera nuk do të zvogëlojnë të drejtat tona ose të rrisin përgjegjësinë tonë të specifikuar në këto Kushte.

2. Paraqitje

Qëllimi i këtyre Kushteve është të përcaktojë termat dhe kushtet e përgjithshme për përdorimin tuaj të Shërbimeve, përfshirë pjesëmarrjen Tuaj në Sondazhe, Panel ose Programe të tjera Kërkimore.

Ne menaxhojmë marrëdhëniet midis një pronari të sondazhit dhe një pronari të panelit dhe veprojmë në emër të një pronari të panelit. Ne jemi gjithashtu furnizuesi i platformës, duke ofruar mundësi për Anëtarët e Panelit, të marrin pjesë në Sondazhe, Programe të tjera Kërkimore dhe të përdorin shërbime të tjera.

Përveç sa më sipër, Ne gjithashtu mund të menaxhojmë stimuj. Detajet në lidhje me skemën e tillë stimuluese mund të gjenden në këto Kushte.

3. Pranueshmëria e Anëtarësimit në Panel

Anëtarësimi në panel është përgjithësisht i hapur për individët që plotësojnë kërkesat për anëtarësim, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, kërkesat minimale të moshës dhe kërkesat e vendndodhjes gjeografike. Kërkesat për anëtarësim në Panel mund të ndryshojnë nga Paneli specifik dhe përcaktohen nga Një Pronar i Panelit. Duke pranuar të bëheni Anëtar i Panelit, Ju pranoni të merrni ftesa për të marrë pjesë në Sondazhe, Programe Kërkimore ose Shërbime të tjera, si nga Pronari i Panelit për të cilin keni aplikuar për anëtarësimin e Panelit ashtu edhe nga Pronarët e tjerë të Panelit. Ju mund të çabonoheni nga anëtarësia në Panel në çdo kohë, ju lutem shikoni Seksionin 12 "Politika e Përjashtimit" më poshtë.

Ne lejojmë vetëm një anëtar të panelit për adresë unike të postës elektronike brenda secilit panel.

4. Regjistrimi i panelit

Në mënyrë që të bëheni një Anëtar i Panelit, Ju duhet të regjistroheni në një sit të Panelit dhe të siguroni informacione të caktuara për veten tuaj. Informacioni që jepni duhet të jetë i vërtetë, i saktë dhe i plotë. Ne rezervojmë të drejtën për të kufizuar ose ndaluar hyrjen tuaj në Shërbimin ose pjesëmarrjen në një Sondazh ose një Program tjetër Kërkimor nëse Ju jepni informacion, ose Ne kemi arsye të dyshojmë se informacioni që Ju keni dhënë nuk është i vërtetë, i saktë dhe i plotë.

Anëtarësia në Panel është personale dhe mund të përdoret vetëm nga individi i cili regjistrohet për anëtarësim në një Panel. Ju jeni përgjegjës për mbajtjen konfidenciale të çdo informacioni dhe fjalëkalimi të përdoruesit dhe ju jeni përgjegjës për çdo përdorim, qoftë i autorizuar apo i paautorizuar, i llogarisë tuaj të anëtarësisë.

5. Kushtet për pjesëmarrje në një sondazh, program tjetër kërkimor ose shërbime të tjera

Kur merrni pjesë në një Sondazh, Program tjetër Kërkimor ose Shërbim tjetër, dhe / ose përdorni Faqen Tonë, një Faqë Sondazhi ose një Faqe Paneli, ju jeni të detyruar të pajtoheni me këto Kushte, si dhe çdo term dhe kusht tjetër që zbatohet për Tuajin pjesëmarrja, përfshirë çdo marrëveshje midis jush dhe një pronari të panelit ose kushtet e aplikuara nga një klient ose një partner.

Duke marrë pjesë në një Sondazh, një Program tjetër Kërkimor ose një Shërbim tjetër, Ju pranoni të siguroni informacione të vërteta, korrekte dhe të plota për veten tuaj. Nëse ofroni informacion, ose kemi arsye të dyshojmë se informacioni që keni dhënë nuk është i vërtetë, i saktë dhe i plotë, ju mund të mos kualifikoheni për një sondazh, program tjetër kërkimor ose shërbim tjetër dhe për pasojë nuk do të merrni ndonjë stimulim për pjesëmarrjen tuaj. Për më tepër, një Pronar i Panelit mund të përfundojë anëtarësimin tuaj me rezultatin që ju nuk do të jeni në gjendje të merrni pjesë në ndonjë Sondazh ose Program tjetër të Kërkimit.

Ju jeni përgjegjës për veprimet dhe komunikimet e ndërmarra ose të transmetuara nga llogaria juaj.

6. Përdorimi i Shërbimeve

Pjesëmarrja në një Sondazh, Shërbim tjetër Kërkimor ose përdorimi i Shërbimit tjetër është vullnetar. Shërbimet janë për përdorim personal dhe jotregtar, dhe Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar, modifikuar, kufizuar ose bllokuar hyrjen, në të gjitha ose në ndonjë pjesë të Shërbimeve, pa njoftim paraprak.

Ne në çdo kohë mund të refuzojmë t'i sigurojmë Shërbimet askujt sipas gjykimit tonë.

Ju pranoni se po përdorni, po përdorni dhe / ose po merrni pjesë në Shërbimet në cilësinë e një kontraktori të pavarur dhe asnjë marrëdhënie agjencie, partneriteti, ndërmarrje e përbashkët, punëdhënës-punëdhënës ose franshizues-franchisee nuk është menduar ose krijuar nga këto Kushte.

7. Përdorimi i paautorizuar

Ju pranoni të mos:

(a) prishin, ndërhyjnë në sigurinë e ose keqpërdorin Shërbimin ose Faqen Tonë, një Faqen e Sondazhit, një Faqes së Panelit, një Faqen e Partnerit, ose ndonjë shërbim, burimet e sistemit, llogaritë, serverat ose rrjetet e lidhura ose të arritshme përmes një Studimi ose një faqe studimi ose faqe të lidhura ose të lidhura;

(b) të përdorin merimangat, robotët ose teknikat e tjera të automatizuara të minierave të të dhënave për të kataloguar, shkarkuar, ruajtur, ose ndryshe riprodhuar ose shpërndarë të dhëna ose përmbajtje të disponueshme në lidhje me Shërbimin, ose në mënyra të tjera manipulojnë rezultatin e një Sondazhi;

(c) të ndërmarrë ndonjë veprim për të ndërhyrë në Faqen Tonë, një Sytë Sondazhi, një Faqe Paneli, ose një Partner Sajt ose përdorimin e një individi të vendeve të tilla, duke përfshirë, por pa u kufizuar në të, mbingarkesë, ose "shkatërrim" të një faqe në internet;

(d) dërgoni ose transmetoni ndonjë virus, të dhëna të korruptuar ose ndonjë kod, skedar ose informacion tjetër të dëmshëm, përçarës ose shkatërrues, duke përfshirë, por pa u kufizuar në to, spyware, malware dhe trojans;

(e) mbledh të dhëna personale të përdoruesve të tjerë të shërbimeve;

(f) dërgoni email të pakërkuar, të tilla si promovime dhe reklama për produkte ose shërbime;

(g) hapin, përdorin ose mbajnë më shumë se një (1) llogari anëtarësie në një Panel;

(h) përdorimin ose përpjekjen për të përdorur llogarinë e një Përdoruesi tjetër, pa autorizim, ose krijimin e një llogarie me një identitet të rremë;

(i) përpjekje për të marrë qasje të paautorizuar në Faqen Tonë, një Sondazh, një Sondazh, një Sajt Paneli, një Saj Partner ose pjesë të një Sondazhi, Sajti Ynë, një Sondazh, një Panele ose një Saj Partner që janë të kufizuar nga aksesi i përgjithshëm;

(j) falsifikoni ose maskoni identitetin tuaj të vërtetë;

(k) kornizon një pjesë (s) të faqes sonë, një siti studimi, një faqe paneli ose një faqe partnere dhe shfaq atë në një faqe tjetër në internet ose media ose ndryshon pamjen e ndonjë siti studimi, faqes së panelit ose faqes së partnerit;

(l) krijoni lidhje nga një faqe në internet tek faqja jonë, një sit studimi, një faqe paneli ose një faqe partnere ose shërbimet, pa miratimin tonë paraprak me shkrim;

(m) postoni ose transmetoni ndonjë material ose përmbajtje kërcënuese, shpifëse, shpifëse, të pahijshme, pornografike, të ndrojtur, skandaloze ose inflamatore;

(n) të përdorë ndonjë faull; gjuhë abuzive ose të pahijshme në Faqen Tonë, në një Sondazh ose në një Sondazh, një Faqes së Panelit ose një Partner;

(o) përfshihen në ndonjë veprimtari mashtruese, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, shpejtimin përmes Sondazheve, marrjen e të njëjtit Sondazh më shumë se një herë, dorëzimin e informacionit të rremë gjatë procesit të regjistrimit, dorëzimin e të dhënave të rreme ose të pavërteta të Sondazhit, shpengimin ose përpjekjen për të shlyer stimujt përmes mjete false ose mashtruese, ndërhyrje në Sondazhe dhe, në lidhje me përdorimin e Shërbimit të Ndjekjes së Reklamave, hyrja në faqet e internetit ose fushatat në internet me qëllimin e vetëm për të siguruar një përshtypje të gabuar përfaqësuese të sjelljes suaj në internet;

(p) inxhinier i kundërt çdo aspekt i një Shërbimi ose të ndërmarrë ndonjë veprim që mund të zbulojë ose zbulojë kodin burimor, ose të anashkalojë ose anashkalojë masat ose kontrollet e përdorura për të ndaluar, kufizuar ose kufizuar hyrjen në çdo faqe, përmbajtje ose kode, përveç nëse lejohet shprehimisht nga ligji në fuqi;

(q) përfshihen në ndonjë veprim ose veprime kriminale ose të paligjshme që mund të jenë të lidhura me Faqen Tonë, një Sondazh ose një Sondazh, një Faqë Paneli ose një Faqe Partnere;

(r) përdor Përmbajtjen e Kufizuar në shkelje ose shkelje të këtyre Kushteve; ose

(s) inkurajojnë dhe / ose këshillojnë çdo individ, duke përfshirë, por pa u kufizuar në të, Anëtarët e Panelit, Pjesëmarrësit ose ndonjë nga punonjësit Tanë, të kryejnë një veprim në kundërshtim me Kushtet.

8. Përmbajtja e kufizuar

Nëse nuk shënohet ndryshe, të gjitha materialet, përfshirë, pa kufizim, të gjitha konceptet, teksti, skica, grafika, vizatimet, fotografitë, videoklipe, muzikë dhe tinguj, dhe të gjitha markat tregtare, shenjat e shërbimit dhe emrat tregtarë të përdorura në një Sondazh, një program tjetër kërkimor ose Shërbime të tjera dhe / ose në sitin tonë, një faqe sondazhi, një faqe paneli ose një faqe partnere dhe përzgjedhja dhe rregullimet e tyre, i nënshtrohen të drejtave të pronësisë intelektuale, duke përfshirë, por pa u kufizuar në të drejtat e autorit, markat tregtare dhe patentat ose të drejtën për të aplikuar regjistrimi i tyre kudo në botë, i mbajtur nga ose i licencuar nga Ne, një Pronar i Sondazhit, një Pronar i Panelit, një Partner, ose palë të tjerë të tretë të cilët janë pronari përkatës i, ose kontrollon, një Përmbajtje të Kufizuar të tillë.

Kur përdorni një shërbim ose merrni pjesë në një sondazh, program tjetër kërkimor ose shërbim tjetër, ju mund të ekspozoheni ndaj përmbajtjes së kufizuar. Ju nuk keni të drejtë për përmbajtjen e kufizuar dhe të gjitha të drejtat e pronës intelektuale janë të rezervuara shprehimisht. Asnjë licencë për përdorimin, zbulimin, shkarkimin, kopjimin, shpërndarjen ose riprodhimin (duke përfshirë por pa u kufizuar në postimin në ndonjë faqe në internet, media sociale ose blog) Përmbajtja e Kufizuar ose tema e Përmbajtjes së Kufizuar nuk ju është dhënë. Ju lutemi këshillohuni që veprimet ligjore mund të ndërmerren në rast se ndonjë përdorim i paautorizuar i Përmbajtjes së Kufizuar gjurmohet tek Ju. Me anë të kësaj ju informoheni dhe pranoni që Ne do të bashkëpunojmë plotësisht me të gjitha kërkesat e palëve të treta për zbulime (duke përfshirë, por pa u kufizuar në zbulimin e identitetit tuaj) në lidhje me pretendimet që Ju keni përdorur Përmbajtje të Kufizuar në shkelje të këtyre Kushteve që ne i konsiderojmë të ligjshme.

Ju mund të merrni pjesë vetëm në një Sondazh, një Program tjetër Kërkimi, një Shërbim tjetër dhe / ose të përdorni Faqen Tonë, një Sondazh, një Sajt të Panelit ose një Saj Partner në një mënyrë që nuk cënon pronën tonë intelektuale ose të një pale të tretë të drejtat

9. Përmbajtja e përdoruesit

Ju jeni përgjegjës për të gjithë përmbajtjen e përdoruesit. Ju jeni gjithashtu përgjegjës për të marrë, kur është e përshtatshme, miratimet, pëlqimet dhe / ose autorizimet e palëve të treta për përdorimin tuaj dhe të përmbajtjes suaj të përdoruesit nga ana juaj. Përmbajtja e Përdoruesit, përfshirë fotografitë, regjistrimet e zërit ose video mund të konsiderohen të dhëna personale. Përmbajtja juaj e përdoruesit mund të bëhet e disponueshme nga publiku dhe të ndahet me palët e treta duke përfshirë, por pa u kufizuar në të, klientët tanë, klientët e klientëve tanë, pronarët e sondazhit, pronarët e panelit, partnerët dhe ofruesit e shërbimeve të palëve të treta. Ju do të siguroheni që Përmbajtja e Përdoruesit nuk përmban përmbajtje ose materiale të mbrojtura nga e drejta e kopjuar ose e markës tregtare të ndonjë pale të tretë, duke përfshirë audio, video, imazhe ose ngjashmërinë e dikujt tjetër përveç Jush, përveç nëse keni siguruar miratimet, pëlqimet dhe / ose autorizimet nga ato palët e treta kërkohen për përdorimin tuaj dhe të Tonë të përmbajtjes së tillë të përdoruesit. Ju nuk do të merrni kompensim për përdorimin tonë, të partnerëve tanë ose të klientëve tanë të çdo përmbajtjeje përdoruesi.

Duke përdorur, ngarkuar, postuar, paraqitur ose lejuar që Ne të mbledhim (leja e tillë konsiderohet e dhënë pas pëlqimit tuaj me këto Kushte dhe përdorimi i Shërbimit përkatës) Përmbajtja e Përdoruesit në lidhje me Shërbimet, Ju me anë të kësaj na Jepni një të përhershme, të parevokueshme, të pakufizuar , e transferueshme, e nën-licencueshme, në të gjithë botën, pa të drejta pronësie, e drejta dhe licencë për të redaktuar, kopjuar, transmetuar, botuar, shfaqur, krijuar vepra derivative të, riprodhoni, modifikoni, shpërndani dhe përndryshe përdorni Përmbajtjen tuaj të Përdoruesit sipas gjykimit tonë. Ju nuk do të merrni asnjë kompensim për Përmbajtjen tuaj të Përdoruesit ose përdorimin tonë të saj, përveç rasteve kur është rënë dakord shprehimisht.

Ju jeni vetëm përgjegjës për të siguruar që Përmbajtja juaj e Përdoruesit dhe përdorimi ynë i saj sipas këtyre Kushteve, nuk do të shkelë të drejtat e pronës intelektuale të palëve të treta. Ne nuk e shqyrtojmë dhe nuk mund ta shqyrtojmë të gjithë përmbajtjen e përdoruesit dhe nuk pranojmë asnjë përgjegjësi për përmbajtjen tuaj të përdoruesit. Ne kemi të drejtë, por jo një detyrim, të fshijmë, heqim ose modifikojmë Përmbajtjen Tuaj të Përdoruesit, të cilën Ne, sipas gjykimit tonë të vetëm, e gjykojmë se: (a) shkel këto Kushte; (b) shkel të drejtat e pronësisë intelektuale; ose (c) të jetë abuziv, shpifës, i pahijshëm, ose ndryshe i papranueshëm.

10. Politika për Programet Nxitëse të Bazuara në Pikë

Nëse i përgjigjeni dhe plotësoni me sukses një Sondazh, merrni pjesë në një Program tjetër Kërkimor ose Shërbim tjetër, Ju mund të fitoni pikë, të cilat mund të blihen për shpërblime të ndryshme ose para në Programin Tonë të Nxitjes. Ju nuk duhet të blini ndonjë gjë në mënyrë që të merrni pikë. Pikët që keni fituar janë personale dhe nuk mund t’i transferoni te askush tjetër. Pikët tuaja do të jenë të vlefshme dhe të ripagueshme për një periudhë njëzet e katër (24) muaj pasi llogaria juaj të bëhet joaktive. Çdo pikë ose stimulim që nuk mund të blihet nga Ju, mund të anulohet nga Ne.

Në fillim të një Sondazhi, Programi tjetër Kërkimor ose Shërbimi tjetër, Ju do të merrni informacione për numrin e pikëve që mund të fitoni. Ne nuk pranojmë të jemi përgjegjës ose përgjegjës në asnjë mënyrë për pasojat ose detyrimet tatimore që mund të ndodhin si rezultat i pikëve ose stimujve të lëshuar ose të shlyer. Nëse shkelni Kushtet, mund të humbni të gjitha pikët ose stimujt që keni fituar. Ne nuk pranojmë asnjë përgjegjësi ndaj Teje në lidhje me pikët që ke fituar.

11. Përditësimet e profilit

Anëtarët e panelit bien dakord të mbajnë të azhurnuar profilet e tyre të anëtarësisë. Një Anëtar i Panelit mund të azhurnojë, korrigjojë dhe / ose fshijë informacionin që përmbahet në profilet e tij të anëtarësimit duke: (a) hyrë në llogarinë e tij të anëtarësimit të Panelit; ose (b) dërgimin e një emaili tek ekipi përkatës i shërbimeve të Anëtarëve të Panelit për Panelin përkatës.

12. Politika e heqjes dorë

Anëtarët e Panelit mund të heqin dorë nga përdorimi i ndonjë ose të gjitha Shërbimeve (përfshirë, pa kufizim, nga marrja e ftesave të Sondazhit, gazetave ose komunikimeve) në çdo kohë duke: (a) ndjekur procedurat e çregjistrimit të përshkruara në Faqen përkatëse të Panelit ose faqet përkatëse ose të përfshira në një email të marrë nga Ne; ose (b) duke dërguar një email tek ekipi i shërbimeve të anëtarit të panelit tonë këtu

Ne do të përdorim përpjekje të arsyeshme, siç kërkohet nga ligji ose rregullorja, për t'iu përgjigjur çdo kërkese me email brenda një periudhe kohe të arsyeshme pas marrjes. Pas përfundimit të Shërbimeve, informacioni i kontaktit i një Anëtari të Panelit do të hiqet nga të gjitha listat e komunikimit ose kontakteve që kanë të bëjnë me Shërbimet (et) e përfunduara. Ju lutemi vini re se mund të duhen disa ditë për të përfunduar heqjen dhe gjatë kësaj kohe, ju mund të merrni mesazhe nga Ne që janë krijuar ose përpiluar para se të hiqni dorë nga heqja juaj.

13. Links

Në lidhje me përdorimin tuaj të Shërbimit, ju mund të jeni në gjendje të lidheni ose të lidheni me një Uebfaqe të Palës së Tretë. Ju lutemi vini re se Ne nuk mbështesim asnjë Uebfaqe ose produkte, shërbime dhe / ose mundësi të Palëve të Treta të reklamuara, të ofruara, përmes ose në lidhje me një Uebfaqe të tillë të Palës së Tretë. Ju lutemi rishikoni me kujdes të gjitha politikat dhe termat e zbatueshëm për Uebsajtet e tilla të Palëve të Treta.

14. Komunikimet me Ne

Të gjitha komunikimet (me përjashtim të të Dhënave Personale) dhe Përmbajtja e Përdoruesit të paraqitura ose transmetuara nga Ju tek Ne, me postë elektronike ose ndryshe, ose të mbledhura ndryshe nga Ne, do të trajtohen si informacione jo-konfidenciale dhe jo-pronësore të Juaja, përveç nëse Ju specifikoni ndryshe ose para, ose bashkëkohësisht me dorëzimin tuaj ose lejen tuaj për të mbledhur komunikime të tilla dhe Përmbajtjen e Përdoruesit. Ju pranoni që çdo komunikim i tillë dhe Përmbajtja e Përdoruesit mund të përdoret nga Ne sipas gjykimit tonë.

15. intimitet

Kur aplikoni për anëtarësim në Panel, duke përdorur një Shërbim ose duke komunikuar ndryshe me Ne ose një Pronar të Panelit, të dhënat personale që kanë të bëjnë me Ju mund të përpunohen. Për informacion në lidhje me praktikat e privatësisë së Cint dhe përpunimin e të dhënave tuaja personale, ju lutemi rishikoni Njoftimin e Privatësisë së Pjesëmarrësit në Kërkim këtu.

16. mohim

Ju shprehimisht pajtoheni që pjesëmarrja juaj në një sondazh, një program tjetër kërkimor dhe përdorimi i shërbimit dhe shfletimi i faqes sonë, një faqe ankete, një faqe paneli ose një faqe partnere është në rrezikun dhe përgjegjësinë tuaj të vetme. Në masën më të plotë të lejuar nga ligji, Ne, Klientët Tanë, Pronarët e Sondazheve, Pronarët e Panelit, Partnerët ose palë të tjerë të tretë, dhe Drejtorët tanë dhe ata përkatës, oficerët, punonjësit, përfaqësuesit, agjentët, ofruesit e përmbajtjes së palëve të treta dhe licensuesit, mos bëni asnjë garanci, të shprehur, të nënkuptuar ose ligjore, duke përfshirë ato të tregtisë, përshtatshmërisë për një qëllim të veçantë, që pjesëmarrja në një Sondazh ose përdorimi i Shërbimit, faqja jonë, një faqe e sondazhit, një faqe e panelit ose një faqe partnere do të të jetë i pandërprerë ose pa gabime. Në masën më të plotë të lejuar nga ligji, Ne, Klientët Tanë, Pronarët e Sondazheve, Pronarët e Panelit, Partnerët ose palë të tjerë të tretë, dhe Drejtorët tanë dhe ata përkatës, oficerët, punonjësit, përfaqësuesit, agjentët, ofruesit e përmbajtjes së palëve të treta dhe licensuesit, mos bëni asnjë garanci, të shprehur, të nënkuptuar ose ligjore, duke përfshirë ato të tregtisë, përshtatshmërisë për një qëllim të caktuar, për saktësinë, besueshmërinë ose përmbajtjen e çdo informacioni, ose shërbimesh të ofruara përmes një Sondazhi ose Sajtit Tonë, një Sondazhi, një Paneli Sajt, ose një faqe partnere, përveç sa përcaktohet shprehimisht në këto Kushte.

17. Kufizimi i përgjegjësisë

P TOR SHKELJEN E SHKALLS SY LIGJIT T ZBATUESH ,M, Ne, pronarët e anketave, pronarët ose partnerët e paneleve, palët e treta, ose drejtorët, zyrtarët, aksionarët, punëtorët, përfaqësuesit, kontraktorët, ndihmësit e , P ANR ÇDO ÇSHTJE LIDHUR ME KESTO terma, SH THERBIMI, SITA JON, SONDAZH, NJIT SITE PANELI, Një SITE PARTNERI OSE P ANR ÇDO NUBNNMSIME TOU BENI, OSE P ANR ÇDO DIREKT, INDIREKT, TEC VEÇANTA, RREGULLAT E PRANCS DAMMTIMET, HUMBJET E FITIMIT, HUMBJET E Kursimeve T EX PRITURA, OSE NDONJ D D DME TJERA JO-DIREKTE, PERSONA OSE NUK JANV KVSHILLUAR P LR PREMTSIN OR OSE MUNDSIN OF E D DMIMEVE TU TJERA.

Kufizimi i përgjegjësisë dhe mohimi në këto Kushte do të zbatohen pavarësisht nga forma e veprimit, qoftë në kontratë, garanci, delikt, kuazi-delikt, përgjegjësi të rreptë, neglizhencë ose shkelje tjetër dhe do të mbijetojë një shkelje themelore ose shkelje ose dështim i qëllimi thelbësor i kontratës ose dështimi i një mjeti juridik ekskluziv.

18. Dëmshpërblim

Ju pranoni të dëmshpërbleni plotësisht, në mënyrë efektive, të mbroni dhe të mbani Ne, Pronarët e Sondazhit, Pronarët e Panelit dhe Partnerët, dhe palë të tjera të treta të lidhura, duke përfshirë drejtorët, oficerët, aksionarët, punonjësit, përfaqësuesit, kontraktorët, bashkëpunëtorët, pasardhësit ose caktuesit, të padëmshëm nga dhe kundrejt çdo dhe të gjitha dëmtimeve, shpenzimeve, detyrimeve dhe humbjeve të çdo lloji, përfshirë tarifat ligjore, që vijnë, qoftë drejtpërdrejt ose indirekt, nga çdo shkelje e shkaktuar nga Ju e Kushteve.

19. Ndryshimet

Me këtë rezervojmë të drejtën, sipas gjykimit tonë të vetëm, për të bërë ndryshime në këto Kushte. Ne ju inkurajojmë të rishikoni këto Kushte në mënyrë të vazhdueshme. Ne do të marrim pëlqimin tuaj përpara ndryshimeve që janë të një natyre të tillë që pëlqimi është i nevojshëm ose i kërkuar. Për ndryshimet që nuk kërkojnë pëlqim, përdorimi juaj i vazhdueshëm i, aksesi dhe / ose pjesëmarrja në Shërbimet bën dhe do të përbëjë pranimin tuaj të këtyre Kushteve të ndryshuar.

20. Pajtueshmëria me ligjin në fuqi

Ju e pranoni dhe bini dakord se në çdo kohë do të jeni në përputhje me Ligjin e Zbatueshëm kur i përgjigjeni një Sondazhi, merrni pjesë në një program tjetër kërkimor ose nëse përdorni ndryshe Shërbimin.

21. Pezullimi, Përfundimi dhe Çaktivizimi

Përveç çdo dhe të gjitha mjeteve juridike të tjera të disponueshme, Ne mund, pa paralajmërim, të pezullojmë dhe / ose të ndërpresim përdorimin dhe përdorimin tuaj nga Shërbimi, ose anëtarësimin tuaj në një Panel, nëse jeni në shkelje të këtyre Kushteve ose në rast se Ju përdorni Shërbimin në një mënyrë të paligjshme ose përndryshe veproni në një mënyrë që, sipas gjykimit tonë, është e papranueshme për Ne, një Pronar i Sondazhit, Pronar i Panelit ose Një Partner. Nëse Ne e ndërpresim të drejtën Tuaj për të përdorur Shërbimin dhe / ose nëse anëtarësia e Panelit Tuaj është përfunduar: (a) Ju humbni të gjitha të drejtat, titullin dhe interesin në dhe / ose për të gjitha shpërblimet, stimujt dhe / ose çmimet e pashlyera, efektive pas përfundimit ; (b) Anëtarësia në Panelin tuaj do të anulohet menjëherë; (c) Hyrja juaj dhe përdorimi i Shërbimit do të pushojë menjëherë; dhe (d) Ju nuk do të lejoheni të merrni pjesë në ndonjë Sondazh të ardhshëm të ofruar përmes Shërbimit.

Për më tepër, Ne rezervojmë të drejtën për të çaktivizuar llogarinë tuaj të anëtarësimit në Panel: (a) nëse nuk jeni më një Panel Aktiv; (b) nëse marrim një njoftim të fortë për kërcim ose dështim të dërgesës në komunikimin tonë me email me llogarinë tuaj të postës elektronike; ose (c) nëse Ne marrim një njoftim përgjigjeje "kutia postare e plotë" tre (3) herë në komunikimin tonë me email në llogarinë tuaj të postës elektronike.

Në rast të një çaktivizimi, përfundimi nga Ju, ose përfundimit nga Ne, Ju humbni çdo stimul që keni fituar.

22. Ndjeshmëria dhe caktimi

Nëse, për ndonjë arsye çfarëdo qoftë, ndonjë term ose dispozitë e këtyre Kushteve konsiderohet të jetë e pavlefshme ose e pazbatueshme, termi ose dispozita e tillë do të konsiderohet e ndashme nga pjesa e mbetur e këtyre Kushteve, dhe pjesa e mbetur e këtyre Kushteve do të interpretohet dhe interpretohet pa iu referuar termit të pazbatueshëm.

Ju nuk mund t'i caktoni këto Kushte pa miratimin tonë paraprak me shkrim, i cili mund të mbahet në diskrecionin tonë të vetëm. Ju pranoni që ne mund t'i caktojmë këto Kushte në çdo kohë për këdo.

23. Ligji qeverisës, juridiksioni dhe vendi ligjor

Çdo mosmarrëveshje që lind ose lidhet me këto Kushte, përfshirë çdo pyetje në lidhje me ekzistencën, vlefshmërinë ose përfundimin e tij, do t'i referohet gjykatës së qarkut të Stokholmit (Sw. Stockholms tingsrätt) dhe do të drejtohet nga dhe interpretohet në përputhje me ligjet e Suedisë, pa duke pasur parasysh çdo zgjedhje të parimeve të ligjit (qofshin ato të Suedisë apo ndonjë juridiksion tjetër) që mund të parashikojë një zbatim të ligjeve të një juridiksioni të ndryshëm.Njoftimi i privatësisë i pjesëmarrësit në hulumtimin Cint

Data e hyrjes në fuqi: 28 shkurt 2018

Rishikuar së fundmi: 28 shkurt 2018

Ky Njoftim i Privatësisë përcakton se si Cint AB ("Cint") përdor (mbledh, ruan, përdor dhe zbulon dhe përdor ndryshe) të dhënat tuaja personale ("të dhëna personale" të cilat gjithashtu mund të referohen si informacione të identifikueshme personale ose "PII") dhe të tjera informacioni i përshkruar në këtë Njoftim të Privatësisë nëse jeni anëtar i një paneli ("Anëtar i Panelit") i një paneli në pronësi të një prej Pronarëve tanë të Panelit ("Pronarë të Panelit") ose jeni një pjesëmarrës ("Pjesëmarrës") i drejtuar në një sondazh ose program tjetër i hulumtimit të tregut nga një prej klientëve tanë ("Klientë") ose Partnerë ("Partnerë"). Pjesëmarrja juaj mund të rregullohet gjithashtu nga një njoftim i privatësisë i një prej Pronarëve tanë të Panelit.

Cint është themeluar në BE dhe informacioni në këtë Njoftim të Privatësisë bazohet në Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave të Bashkimit Evropian (2016/679) ose GDPR, e cila siguron një standard të lartë në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale. Sidoqoftë, në varësi të vendit ku jetoni, mund të zbatohen edhe ligje dhe rregullore të tjera të privatësisë. Ky Njoftim i Privatësisë zbatohet për banorët e çdo vendi në të gjithë botën.

Cint do, dhe do të bëjë që bashkëpunëtorët e saj të krijojnë dhe mbajnë procedura biznesi që janë në përputhje me këtë Njoftim të Privatësisë.

KUSH ISSHT CINT?

Cint ofron një platformë globale të kërkimit dhe depërtimit në internet që lidh Pronarët e Panelit me studiuesit e tregut, markat dhe Anëtarët e Panelit dhe Pjesëmarrësit e hulumtimit për ndarjen e mendimeve dhe të dhënave të konsumatorit. Me seli në Stokholm, Suedi, Cint ka zyra në qytete të mëdha në të gjithë Evropën, Amerikën e Veriut dhe Azi-Paqësorin.

Individët marrin pjesë në hulumtimin e tregut në platformën Cint ose përmes anëtarësimit në një panel të një prej Pronarëve tanë të Panelit ose përmes një prej Partnerëve tanë të cilët drejtojnë Pjesëmarrësit në një studim ose program tjetër të hulumtimit të tregut. Anëtarët e Panelit dhe Pjesëmarrësit marrin pjesë në sondazhe ose programe të tjera të hulumtimit të tregut për mundësinë për të marrë dhe shlyer shpërblime dhe stimuj për pjesëmarrjen e tyre.

Pronarët dhe partnerët e panelit të Cint që drejtojnë pjesëmarrësit në sondazhe ose programe të tjera të hulumtimit të tregut janë Kontrollues të të Dhënave që përcaktojnë qëllimet dhe mjetet për përpunimin e të Dhënave të Personave. Cint do të përpunojë të dhënat tuaja personale duke vepruar vetëm si një Përpunues i të Dhënave, me kërkesë të një Kontrolluesi të të Dhënave.

Të dhënat tuaja personale mund të përdoren për një numër qëllimesh që shpjegohen më poshtë së bashku me shembuj të kategorive të informacionit personal për secilin qëllim. Detaje specifike mbi përdorimin e informacionit personal mund të përshkruhen më tej brenda një studimi ose programi tjetër të hulumtimit të tregut. Nëse dëshironi më shumë informacion, jeni të mirëpritur të na kontaktoni siç përshkruhet në "NA KONTAKTONI" seksionin më poshtë.

CINT Mbron privatësinë tënde

Regjistrimi dhe pjesëmarrja në një panel në pronësi të njërit prej Pronarëve tanë të Panelit i nënshtrohet Termave dhe Kushteve të Cint. Mund të gjeni Termat dhe Kushtet e Cint këtu.

Pjesëmarrja juaj në një studim ose program tjetër të hulumtimit të tregut është plotësisht vullnetare dhe përdorimi i të dhënave tuaja personale nga Cint kryhet me pëlqimin tuaj. Sondazhet dhe programet e tjera të hulumtimit të tregut të administruara nga Klientët e Cint, Partnerët ose palë të tjera të treta dhe të dhënat e mbledhura në lidhje me ato sondazhe dhe programe të tjera të hulumtimit të tregut nuk i nënshtrohen këtij Njoftimi të Privatësisë.

Cint është e angazhuar për mbrojtjen e privatësisë së të dhënave personale. Cint përpiqet të përputhë praktikat e tij të privatësisë me ligjet, kodet dhe rregulloret e zbatueshme, dhe kodet e standardeve të shoqatave të zbatueshme të hulumtimit të tregut dhe opinionit, duke përfshirë, pa kufizim ESOMAR (www.esomar.org) dhe Shoqata Insights (www.insightsassociation.org).

SI MBLEDHEN T D DHNAT TUAJA PERSONALE?

Të dhënat tuaja personale gjithmonë do të mblidhen me mjete të drejta dhe të ligjshme, për qëllime specifike. Për shembull, Cint mund të mbledhë të Dhënat tuaja Personale kur regjistroheni ose merrni pjesë në një panel të një prej Pronarëve tanë të Panelit, plotësoni një studim, merrni pjesë në një program tjetër të hulumtimit të tregut ose përmes mjeteve të automatizuara ose metodave të tjera siç përshkruhet në "ÇFAR IN INFORMACION MBLEDHEN NGA TEKNOLOGJIT A E AUTOMATUARA?" seksionin më poshtë.

Cint mbledh vetëm të dhëna personale për qëllime të hulumtimit të tregut.

Cilat të dhëna personale janë mbledhur dhe përpunuar?

Të dhënat personale që përpunohen mund të përfshijnë emrin tuaj, adresën, numrin e telefonit, adresën e postës elektronike, datën e lindjes dhe informacione të tjera të ngjashme. Cint mund të mbledhë të dhëna personale direkt nga ju kur vullnetarisht i jepni ato për Cint ose Cint mund të marrë të dhëna personale nga pronarët tanë të panelit, klientët ose firmat tona të hulumtimit të tregut që kanë marrë pëlqimin e një pjesëmarrësi. Për anëtarët e panelit të një paneli të një prej pronarëve tanë të panelit, Cint do të mbledhë të dhëna në përputhje me udhëzimet e tyre.

Cint gjithashtu mund të marrë të dhëna personale nga pronarët e bazave të të dhënave të cilët na kanë siguruar që bazat e tyre të të dhënave të përfshijnë vetëm individë të cilët kanë rënë dakord të përfshihen dhe të ndajnë të dhënat e tyre personale. Më në fund, Cint mund të mbledhë dhe përdorë të dhëna personale të marra nga burime të disponueshme për publikun, të tilla si drejtoritë telefonike.

Kohë pas kohe, Cint mund të mbledhë të dhëna personale të ndjeshme të cilat në varësi të vendit në të cilin jetoni mund të përfshijnë, origjinë racore ose etnike, të dhëna shëndetësore, informacion financiar, mendime politike dhe besime fetare ose filozofike. Nëse Cint mbledh të dhënat tuaja personale të ndjeshme, Cint gjithmonë do të marrë pëlqimin tuaj të qartë.

Ju gjithashtu mund të paraqisni, ngarkoni ose transmetoni përmbajtje ose materiale, duke përfshirë foto, video dhe / ose çdo përmbajtje tjetër ose materiale të ngjashme ose të ngjashme që mund të përfshijnë të dhënat tuaja personale, për shembull, kur merrni pjesë në sondazhe ose programe të tjera të hulumtimit të tregut. Të dhëna të tilla Personale mund të përdoren dhe zbulohen siç përshkruhet në këtë Njoftim të Privatësisë dhe nuk duhet të përfshijnë audio, video, imazhe ose ngjashmërinë e askujt tjetër përveç jush.

SI MBLEDHEN DHE PCRPUNIMI T D DHNAT PERSONALE?

Cint mund të mbledhë dhe përpunojë të dhënat tuaja personale për një larmi arsyesh, duke përfshirë:

Ju lutemi vini re se marrja e komunikimeve me email mund të jetë një kërkesë e pjesëmarrjes tuaj në sondazhet tona ose programe të tjera të hulumtimit të tregut. Ju mund të hiqni dorë nga marrja e këtyre postave elektronike duke u abonuar nga sondazhet ose programe të tjera të hulumtimit të tregut.

Cint gjithmonë siguron që lejohet të përpunojë të dhënat tuaja personale. Cint në përgjithësi e bën këtë duke marrë pëlqimin tuaj, megjithatë në raste të kufizuara, Cint mund të përdorë një kusht ligjor për të përpunuar të Dhënat Personale.

Nëse zbatohet një kusht ligjor që lejon Cint të përpunojë të dhënat tuaja personale dhe ju tërhiqni pëlqimin për përpunimin e të dhënave tuaja personale kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht që Cint do të pushojë së përpunuari të dhënat tuaja personale pasi që, për shembull, mund të jetë nën një detyrë ligjore që të vazhdojë të përpunoni të dhënat tuaja personale për disa qëllime, p.sh. për të mbajtur kopje të transaksioneve tregtare për minimumi shtatë vjet.

ÇFAR IN INFORMACION MBLEDHEN NGA TEKNOLOGJIT E AUTOMATUARA?

Cint mund të mbledhë informacione të caktuara automatikisht. Në varësi të vendit në të cilin jetoni, informacione të tilla mund të konsiderohen të dhëna personale. Një informacion i tillë përfshin, por nuk kufizohet në informacionin për pajisjen tuaj dhe aftësitë e pajisjes, duke përfshirë, por pa kufizim, sistemin operativ të pajisjes, aplikacionet e tjera në pajisjen tuaj, informacionin e cookie-t, adresën IP, ofruesin e rrjetit të pajisjes, llojin e pajisjes, zonën kohore, statusi i rrjetit, lloji i shfletuesit, identifikuesi i shfletuesit, numri unik i identifikimit të pajisjes (të tilla si identifikuesit për analitikë ose reklamim), ID-ja e përdoruesit të ofruesit të rrjetit (një numër i alokuar në mënyrë unike për ju nga ofruesi i rrjetit tuaj), adresa e kontrollit të qasjes në media (MAC), reklamimi celular identifikuesi, vendndodhja dhe informacione të tjera që vetëm ose në kombinim mund të përdoren për të identifikuar në mënyrë unike pajisjen tuaj. Teknologjia specifike specifikohet më poshtë:

biskota:

Një cookie është thjesht një skedar i vogël teksti që përmban informacion në lidhje me përdoruesin që vendoset nga një faqe në internet në kompjuterin ose pajisjen e një përdoruesi. Cint vendos cookies në kompjuterin ose pajisjen tuaj për studim dhe qëllime të tjera të kontrollit të programeve të studimit të tregut dhe parandalimin e mashtrimit.

Cint mund të përdorë gjithashtu cookies ndjekëse, etiketime dhe skripta për të gjurmuar informacione të caktuara rreth jush bazuar në aktivitetin tuaj në faqen tonë ose faqet e palëve të treta. Cint mund ta përdorë këtë informacion për të përcaktuar nëse keni parë, klikuar ose ndërvepruar ndryshe me një reklamë ose promovim në internet që po punon për Cint për të ndihmuar në vlerësimin e një prej klientëve tanë të kërkimit. Në varësi të pëlqimit tuaj, Cint mund t'ju zgjedhë gjithashtu për një sondazh ose program tjetër të hulumtimit të tregut, ku cookies do të përdoren për t'ju ekspozuar ndaj reklamave ose promovimeve specifike përpara sondazhit ose aktivitetit të programit tjetër të studimit të tregut për vlerësimin e reklamave ose promovimeve të tilla specifike.

Me pëlqimin tuaj, Klientët ose Partnerët e Cint mund të vendosin cookies në kompjuterin tuaj ose pajisjen tuaj dhe të përdorin ato cookies, etiketat dhe skriptet për të gjurmuar informacione të caktuara në lidhje me aktivitetin tuaj në faqet e internetit të caktuara. Klientët ose Partnerët e Cint mund ta përdorin këtë informacion për aktivitete të ndryshme të hulumtimit të tregut.

Nëse dëshironi, mund të zgjidhni të mos merrni pëlqim për cookies ose të zgjidhni të mos pranoni cookies duke rregulluar cilësimet e privatësisë së shfletuesit tuaj të internetit për të fshirë cookies kur dilni nga faqet e internetit ose kur mbyllni shfletuesin tuaj. Ju gjithashtu mund të konfiguroni shfletuesin tuaj për të bllokuar cookies. Mosdhënia e pëlqimit, fshirja e cookies ose bllokimi i cookies mund t'ju përjashtojë nga pjesëmarrja në sondazhe ose programe të tjera të hulumtimit të tregut ose të ndikojë negativisht në përvojën tuaj të përdoruesit. Për informacion se si të hiqni dorë nga cookies, referojuni seksionit me titull "SI T OP BTR TT BIR?"

Përdorimi i cookies nga Cint është gjithmonë me pëlqimin tuaj.

Nëse dëshironi të mësoni më shumë rreth cookies të përdorura nga Cint, ju lutemi klikoni këtu.

Identifikuesit e Reklamave Mobile:

Një identifikues i reklamës në celular është një varg numrash dhe shkronjash që identifikon një smartphone ose tabletë individual. Në iOS, një identifikues i reklamave për celularë quhet "Identiteti për Reklamuesit" (IDFA, ose shkurt IFA). Në Android, identifikuesi i reklamës në celular është GPS ADID (ose ID i Shërbimeve të Google Play për Android). Cint mund të mbledhë identifikues të reklamave për celularë ose t'i marrë ato nga një partner. Cint mund të përdorë identifikues të reklamave celularë në programet tona të studimit të tregut ose për të ndarë të dhënat tuaja me Klientët ose Partnerët. Në varësi të pëlqimit tuaj, Cint mund t'ju zgjedhë gjithashtu për një sondazh ose një program tjetër të hulumtimit të tregut ku identifikuesit e reklamave celular do të përdoren për t'ju ekspozuar ndaj reklamave ose promovimeve specifike para sondazhit ose veprimtarisë tjetër të programit të hulumtimit të tregut për vlerësimin e një reklame të tillë specifike ose promovime.

Cint do të mbledhë ose marrë identifikues të reklamave në celular vetëm me pëlqimin tuaj.

Fenerë uebi:

Një fener uebi (i njohur gjithashtu si një etiketë, gif i qartë ose 1 × 1 piksel) përbëhet nga një varg i vogël kodi që është i ngulitur në një faqe në internet ose email. Ato mund të jenë ose jo një imazh grafik i dukshëm i shoqëruar me fenerin e internetit, dhe shpesh imazhi është krijuar për t'u përzier në sfondin e një faqe në internet ose email.

Cint mund të përdorë fenerë të uebit në mesazhet tona të postës elektronike për të ndihmuar në përcaktimin nëse mesazhet tona janë hapur dhe për të verifikuar ndonjë klikim përmes lidhjeve brenda emailit ose në reklamim ose hulumtim të faqes në internet për të përcaktuar nëse një pjesëmarrës ka parë reklama ose përmbajtje tjetër në internet që Cint po mat . Cint dhe agjentët tanë të autorizuar mund të lidhin të dhënat personale me fenerë të internetit për qëllime operacionale dhe kërkimore.

Të dhënat gjeo-vendndodhje:

Cint mund të mbledhë informacione për vendndodhjen gjeo nga kompjuteri ose pajisja juaj. Cint mund të përdorë të dhënat tuaja për vendndodhjen gjeo për parandalimin e mashtrimit ose për qëllime të hulumtimit të tregut, duke përfshirë por pa u kufizuar në kërkime reklamuese ose aktivitete të tjera të kërkimit të tregut të bazuara në ndjekje. Cint do të marrë pëlqimin tuaj nëse Cint mbledh ose përdor informacionin tuaj për vendndodhjen.

Shtypja digjitale dixhitale:

Cint mund të përdorë teknologjinë dixhitale të gjurmës së gishtave për të mbledhur të dhëna të caktuara për ju dhe / ose kompjuterin ose pajisjen tuaj. Këto të dhëna mund të përfshijnë të dhëna personale të tilla si një adresë IP, si dhe të dhëna jo personale si një sistem operativ kompjuteri ose numri i versionit të shfletuesit. Kjo teknologji krijon një identifikues unik kompjuterik që mund të përdoret për parandalimin e mashtrimit ose për të identifikuar dhe gjurmuar pjesëmarrjen tuaj në një studim ose program tjetër të hulumtimit të tregut dhe për të kufizuar pjesëmarrjen në përputhje me kërkesat e një studimi specifik ose një programi tjetër të studimit të tregut.

Informacione për Mediat Sociale:

Ju gjithashtu mund t'ju ofrohet mundësia për të marrë pjesë në sondazhe dhe programe të tjera të hulumtimit të tregut përmes ose me platforma të mediave sociale. Nëse vendosni të merrni pjesë në sondazhe ose programe të tjera të hulumtimit të tregut përmes ose me platforma të mediave sociale, Cint mund, me pëlqimin tuaj, të mbledhë informacione të caktuara të profilit të ruajtura në llogarinë tuaj të platformës së mediave sociale.

Files Identifikohu:

Cint automatikisht mbledh dhe ruan informacione të caktuara gjatë studimit dhe pjesëmarrjes në programin tjetër të hulumtimit të tregut. Serverët tanë regjistrojnë automatikisht informacionin që shfletuesi juaj dërgon sa herë që vizitoni një faqe në internet. Këto regjistra të serverit mund të përfshijnë informacione të tilla si kërkesa juaj në internet, adresa e Protokollit të Internetit (IP), lloji i shfletuesit, gjuha e shfletuesit, data dhe koha e kërkesës suaj dhe një ose më shumë cookies që mund të identifikojnë në mënyrë unike shfletuesin tuaj. Ky informacion fshihet periodikisht si pjesë e rutinave normale të mirëmbajtjes.

Informacioni Cint mbledh nga palët e treta:

Cint mund të marrë të dhëna personale, informacione të sjelljes dhe / ose demografike nga palët e treta, duke përfshirë, pa kufizim, platforma të menaxhimit të të dhënave, rrjete reklamash, zyra të shërbimit të informacionit, furnizues të tjerë të hulumtimit të tregut dhe / ose platforma të mediave sociale. Cint mund të përdorë të dhënat personale, të dhënat e sjelljes dhe / ose demografike të marra nga këto palë të treta për qëllime të ndryshme, duke përfshirë, por pa kufizim, vërtetimin e të dhënave, shtojcën e të dhënave, zhvillimin e njohurive të marketingut, qëllimet e zbulimit të mashtrimit.

ME KUSH NDON T C DHNAT PERSONALE CINT?

Cint nuk do t'i vërë të dhënat tuaja personale në dispozicion të ndonjë pale të tretë pa miratimin tuaj, përveç nëse ato kërkohen nga ligji, siç specifikohet më poshtë.

Nëse një studim ose një program tjetër i hulumtimit të tregut ose aktivitet tjetër përfshin vënien në dispozicion të të Dhënave Personale për një palë të tretë, Cint do të ndajë të Dhënat tuaja Personale vetëm me pëlqimin tuaj. Nëse të dhënat e mbledhura përdoren për modelimin statistikor për të kuptuar më mirë tendencat dhe preferencat midis grupeve specifike ose audiencave brenda popullatës së përgjithshme, vetëm të dhënat personale të kufizuara të ndara do të përdoren vetëm për qëllime të hulumtimit të tregut dhe përsëri vetëm me pëlqimin tuaj.

Cint mund të zbulojë të dhënat tuaja personale, të dhëna profilizimi ose të dhëna të tjera kërkimore te palët e treta si më poshtë:

Cint mund të licencojë disa të dhëna personale të kufizuara tek palët e treta (p.sh. ndërmjetësit e të dhënave, grumbulluesit e të dhënave, etj.) Për qëllime të hulumtimit të tregut, duke përfshirë, por pa kufizim, licencimin e të dhënave të nivelit individual dhe / ose të nivelit të grumbulluar (p.sh. produkti dhe / ose aktiviteti i blerjes ose përdorimit të shërbimit, të dhëna për vizita në uebfaqe, histori e kërkimit në internet, etj.) për zhvillimin e njohurive të audiencës dhe / ose modeleve të ngjashme, për qëllimin e shitjes së këtyre të dhënave klientëve të palës së tretë për qëllimin të kryerjes së analizave dhe ofrimit të inteligjencës së marketingut. Ky informacion mund të ndahet përmes një cookie (ID e cookie), një identifikuesi të reklamës në celular, një adresë emaili ose një metode tjetër. Pasi të jetë kryer modelimi ose grumbullimi i njëjtë, të dhënat personale fshihen.

Për më tepër, informacioni identifikues dhe informacioni i mbledhur me mjete të automatizuara mund t'u sigurohen palëve të treta, duke përfshirë, pa kufizim, Klientë, Partnerë, agjentë dhe / ose shitës për qëllimet e identifikimit të të anketuarve për ri-kontakte të sondazheve ose komunikimeve, zbulimin e mashtrimit dhe / ose parandalimi, përputhja e bazës së të dhënave, vërtetimi i të dhënave, shtimi i të dhënave, kodimi, segmentimi i të dhënave dhe shpërblimi, stimulimi dhe / ose shortet ose shërbimet e lidhura me promovimin.

Cint mund të mbajë të dhëna personale ose informacione të identifikueshme nga makina për të përmbushur kërkesat tuaja dhe / ose kërkesat e biznesit të Cint. Për shembull, Cint mund të mbajë adresën e postës elektronike të Pjesëmarrësve të cilët vendosën të sigurojnë që Cint të përputhet me ndonjë dëshirë të tillë. Çdo ruajtje e të dhënave personale bëhet në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi.

Përsëri, Cint do të ndajë të dhënat tuaja personale vetëm me pëlqimin tuaj.

A Mbledh CINT INFORMACION NGA FILMIJT?

Cint nuk mbledh me vetëdije të dhëna personale nga fëmijët nën moshën ku kërkohet pëlqimi i prindërve. Nëse Cint bëhet i vetëdijshëm se Cint ka mbledhur pa dashje të dhëna personale nga një fëmijë nën moshën ku kërkohet pëlqimi i prindërve, Cint do të fshijë të dhëna të tilla personale nga baza jonë e të dhënave.

ÇFAR SA MBROJTSI QAS SHT ZBATUAR CINT P TOR TEL NDIHMUAR T EN GENI SIGURIMIN E TAT DHNAVE TUAJA PERSONALE?

Siguria e të dhënave tuaja personale është shumë e rëndësishme për ne. Prandaj, Cint ka vendosur masa mbrojtëse të arsyeshme teknike, fizike dhe administrative për të mbrojtur informacionin që mbledh Cint. Vetëm ata punonjës që kanë nevojë për qasje në informacionin tuaj për të kryer detyrat e tyre janë të autorizuar të kenë qasje në të dhënat tuaja personale.

Pavarësisht nga masat mbrojtëse të zbatuara nga Cint, transmetimet përmes Internetit dhe / ose një rrjeti celular nuk janë plotësisht të sigurta dhe Cint nuk garanton sigurinë e transmetimeve në internet. Cint nuk është përgjegjës për ndonjë gabim nga individët në paraqitjen e të dhënave personale në Cint.

RUAJTJA E T D DHNAVE PERSONALE

Cint do të ruajë të Dhënat Personale jo më shumë se sa është e nevojshme për qëllimin e aktivitetit të përpunimit ose siç autorizohet nga ju. Kjo periudhë mund të bazohet gjithashtu në Cint ose një nga zotimet kontraktuale të Pronarit të Panelit tonë ose të Partnerit ndaj jush, periudhat e zbatueshme të kufizimit (për të sjellë pretendime) ose në përputhje me ligjin në fuqi.

TË DREJTAT TUAJA

Ju keni të drejtë të rishikoni, korrigjoni ose fshini të dhënat tuaja personale, në varësi të ligjeve dhe rregulloreve në fuqi. Konkretisht:

Nëse dëshironi të ushtroni ndonjë nga të drejtat tuaja, mund të na kontaktoni me një kërkesë të tillë duke përdorur

detajet e kontaktit të dhëna në "NA KONTAKTONI" seksionin më poshtë.

Pas marrjes së një kërkese nga një individ, Cint do të përpiqet të sigurojë informacionin e kërkuar brenda 30 ditësh, me kusht që kërkesa të jetë e tillë që të përgjigjet në mënyrë të arsyeshme në atë afat kohor. Nëse kërkohet më shumë kohë, Cint do t'ju njoftojë brenda tridhjetë ditësh.

Në situata të caktuara, megjithatë, Cint mund të mos jetë në gjendje të sigurojë qasje në disa të dhëna Personale. Kjo mund të ndodhë kur:

Nëse Cint refuzon kërkesën e një individi për qasje në të dhënat e tij personale, Cint do ta këshillojë individin për arsyen e refuzimit.

SI T OP BTR OP PJES?

Vendimi juaj për të marrë pjesë në një sondazh ose program tjetër të hulumtimit të tregut, për t'iu përgjigjur çdo pyetje specifike të sondazhit ose për të siguruar të dhëna personale, përfshirë të dhënat e ndjeshme personale, do të respektohet gjithmonë.

Ju mund të zgjidhni nëse do të merrni pjesë në një studim të veçantë ose një program tjetër të hulumtimit të tregut, të refuzoni t'i përgjigjeni pyetjeve të caktuara ose të ndërpresni pjesëmarrjen në çdo kohë. Sidoqoftë, mosdhënia e informacionit të caktuar ose pjesëmarrja e plotë në një studim të veçantë mund t'ju pengojë të merrni kompensim stimulues ose pjesëmarrje në studime të caktuara kërkimore në të ardhmen. Për më shumë informacion në lidhje me stimujt, ju lutemi referojuni Termave dhe Kushteve të Cint duke klikuar këtu.

Anëtarët e panelit të një paneli të një prej Pronarëve tanë të Panelit që nuk duan më të marrin pjesë në sondazhe, programe të tjera të hulumtimit të tregut ose t'i nënshtrohen përdorimit të teknologjive të automatizuara ose aktiviteteve të tjera, duke përfshirë cookies, mund të heqin dorë duke vizituar faqen e Cilësimeve të Privatësisë të portalit anëtar për panelin që ju i përkisni. Faqja e Cilësimeve të Privatësisë mund të arrihet gjithashtu duke klikuar në lidhjet e heqjes dorë nga ftesat e sondazhit. Më në fund, anëtarët e panelit dhe pjesëmarrësit mund të na kontaktojnë duke përdorur detajet e kontaktit të dhëna në seksionin "KONTAKTO SHTYP" më poshtë.

POLITIKA TRANSBURORE

Cint ruan të dhëna në Bashkimin Evropian (BE) dhe Zonën Ekonomike Evropiane (EEA). Sidoqoftë si një organizatë globale, një kompani e lidhur me Cint ose ofrues i shërbimit jo të lidhur mund të mbledhë, përpunojë, ruajë ose transferojë të Dhënat tuaja Personale jashtë vendit tuaj origjinal.

(BE) dhe Zona Ekonomike Evropiane (EEA):

Personat juridikë të Cint jashtë BE dhe EEA kanë lidhur marrëveshje për mbrojtjen e të dhënave brenda ndërmarrjes duke përdorur klauzola standarde kontraktuale të përgatitura nga Komisioni Evropian. Cint ka kontrata të vendosura me ofruesit e shërbimeve dhe ofruesit e tjerë të biznesit që u kërkojnë palëve kontraktuese të respektojnë konfidencialitetin e të dhënave tuaja personale dhe të trajtojnë të dhënat personale evropiane në përputhje me ligjet në fuqi të mbrojtjes së të dhënave evropiane.

Federata Ruse:

Në përputhje me ligjet për mbrojtjen e të dhënave të Federatës Ruse, Cint mbledh, përpunon dhe ruan të Dhënat Personale të qytetarëve të Federatës Ruse në Federatën Ruse dhe vetëm më pas transferon ato të dhëna në BE ose EEA.

LIDHJE P TOR faqet e internetit të palëve të treta

Ky Njoftim i Privatësisë zbatohet vetëm për sondazhet tona dhe programet e tjera të hulumtimit të tregut, dhe jo për ndonjë produkt ose shërbim tjetër. Sondazhet tona ose programe të tjera të hulumtimit të tregut mund të përmbajnë lidhje me një numër faqesh në internet të palëve të treta që Cint beson se mund të ofrojnë informacion të dobishëm. Politikat dhe procedurat që përshkruan Cint këtu nuk zbatohen për ato faqe në internet. Cint rekomandon që të lexoni me kujdes njoftimet ose politikat e privatësisë të secilës sit që vizitoni për informacion mbi politikat e tyre të privatësisë, sigurisë, mbledhjes së të dhënave dhe shpërndarjes. Duke marrë pjesë në ndonjë nga sondazhet tona ose programe të tjera të hulumtimit të tregut ose në ndonjë nga faqet tona në internet pas çdo ndryshimi të Njoftimit të Privatësisë, ju lirisht dhe specifikisht na jepni pëlqimin tuaj për të mbledhur, përdorur, transferuar dhe zbuluar Informacionin tuaj Personal në mënyrën e specifikuar në të tilla njoftimi aktual i privatësisë.

NA KONTAKTONI

Cint vlerëson shumë mendimin dhe reagimet tuaja. Nëse dëshironi të rishikoni, korrigjoni ose fshini të dhënat tuaja personale ose keni pyetje, komente ose sugjerime, ose nëse dëshironi të hiqni dorë nga sondazhet tona ose programe të tjera të hulumtimit të tregut ose të keni pyetje në lidhje me të dhënat tuaja personale, ju lutemi na kontaktoni:

Përmes postës elektronike në: [email mbrojtur]

Ose përmes postës në:

Cint AB
Luntmakargatan 18, 1r
111 37 Stokholm, Suedi

KUJDES: Zyrtari i Pajtueshmërisë së Privatësisë


Lidhur me Sondazhet e Pollfish

Kjo faqe në internet përdor shtojcën e internetit të Pollfish. Pollfish është një platformë e sondazhit on-line, përmes së cilës, çdokush mund të kryejë sondazhe. Pollfish bashkëpunon me Zhvilluesit e aplikacioneve për telefonat inteligjentë dhe pronarët e faqeve të internetit në mënyrë që të kenë qasje te përdoruesit e aplikacioneve / faqeve të tilla në internet dhe t'u drejtohet pyetësorëve të sondazhit. Kjo faqe në internet përdor dhe mundëson cookies të Pollfish. Kur një përdorues lidhet me këtë faqe në internet, Pollfish zbulon nëse përdoruesi është i përshtatshëm për një sondazh. Të dhënat e mbledhura nga Pollfish do të shoqërohen me përgjigjet tuaja në pyetësorë sa herë që Pollfish dërgon pyetësorë të tillë te përdoruesit e kualifikuar. Për një listë të plotë të të dhënave të marra nga Pollfish përmes kësaj faqe në internet, ju lutemi lexoni me kujdes kushtet e të anketuarve të Pollfish të vendosura në https://www.pollfish.com/terms/respondent. Duke përdorur këtë faqe në internet, ju pranoni këtë dokument të politikës së privatësisë dhe me anë të kësaj jepni pëlqimin tuaj të qartë për vendosjen e një cookie Pollfish në sistemin tuaj dhe përpunimin e të dhënave të lartpërmendura nga Pollfish. Për më tepër, ju informoheni se mund të çaktivizoni funksionimin e Pollfish në çdo kohë duke përdorur "seksionin e zgjedhjes" së Pollfish të disponueshëm në faqen e internetit të Pollfish ose duke çaktivizuar "cookies të palëve të treta" nga cilësimet e shfletuesit tuaj. Edhe një herë ju ftojmë të kontrolloni kushtet e përdorimit të të intervistuarit Pollfish, nëse dëshironi të keni një pamje më të hollësishme të mënyrës se si funksionon Pollfish.

APPLE, GOOGLE DHE AMAZON NUK JAN A SPONSOR DHE NUK JAN T PRFSHIR N IN NDONJ MNYR N IN KIST CON KONKURS / TRAJTIM. Asnjë produkt i mollës nuk po përdoret si çmime.